Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach organizowanych przez Warsaw Home Expo sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, jest Warsaw Home Expo sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709613, NIP: 7282825004, REGON: 36899322000000, (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach organizowanych przez Warsaw Home Expo sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów przetwarzane będą:
  • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, w tym w szczególności do rozpoznania potrzeb Wystawców, stworzenia odpowiedniej oferty handlowej, informowania o produktach i usługach, informowania o promocjach, akcjach i wydarzeniach oraz dostosowywania reklam;
  • w celu obsługi Zgłoszenia uczestnictwa w Targach i podjęcia przez Administratora działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Wystawców oraz ogą być:
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru);
  • podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane Wystawców (np. agencje reklamowe, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje badawcze itp.);
  • Partnerzy Administratora, tj. podmioty, z którymi Administrator współpracuje prowadząc działalność gospodarczą,
  • inne podmioty z Grupy Ptak, tj. podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem.
 5. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby dane Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, miały być przekazywane poza terytorium EOG, Administrator zapewni, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.
 6. Dane osobowe Wystawców oraz innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub w których są przetwarzane, a  także w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wystawcom oraz innym podmiotom uczestniczącym w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, przysługują następujące prawa wobec Administratora:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Wystawców innych podmiotów uczestniczących w targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem targów, mogą podlegać profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Targach oraz skorzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Warsaw Home Expo sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie:

 1. określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 2. wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 3. wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 4. wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 1. jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.warsawhome.eu („Strona Internetowa”);
 2. jesteś Wystawcą, tj. podczas organizowanych przez nas targów masz u nas swoje stanowisko, prowadzisz debaty, fora, warsztaty, prezentujesz swoją firmę i produkty;
 3. jesteś Przedstawicielem Wystawcy, tj. reprezentujesz Wystawców;
 4. jesteś Odwiedzającym, tj. odwiedzasz organizowane przez nas targi, w szczególności kupujesz bilety za pośrednictwem naszego sklepu internetowego;
 5. jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi;
 6. jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi.
 7. jesteś Odbiorcą Marketingu, kierujemy do Ciebie nasze działania marketingowe, w tym Newsletter.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest:
Warsaw Home Expo sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 6
95-030 Rzgów

adres korespondencyjny: Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
e-mail: info@warsawhome.eu

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Wystawcą lub Przedstawicielem Wystawcy zbieramy informacje zapisywane w zgłoszeniach do uczestnictwa w targach, w szczególności w celu wynajęcia stoiska, zorganizowania debaty, forum, warsztatów i zaprezentowania Twojej firmy oraz produktów. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane Twojej firmy w szczególności strona www, informacje dotyczące stoiska.

Jeżeli jesteś Odwiedzającym zbieramy informacje zapisywane w trakcie składania przez Ciebie zamówień w trakcie sprzedaży internetowej biletów, ich realizacji a także rejestracji konta. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące zamówień.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu zbieramy informacje przekazane nam przez Ciebie, np. adres e-mail podany w czasie rejestracji do Newslettera.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane:

 1. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową;
 2. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Wystawcą lub Przedstawicielem Wystawcy, przetwarzamy Twoje dane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;
 4. w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody, np. wykorzystując Twój wizerunek promując organizowane przez nas targi na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Odwiedzającym lub Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteś Odbiorcą marketingu, przetwarzamy Twoje dane:

 1. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, o ile jesteś jednocześnie naszym Odwiedzającym, Kontrahentem lub jego Przedstawicielem albo Wystawcą;
 2. w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Komu udostępniamy Twoje dane?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Wystawcą, Odwiedzającym, Kontrahentem lub Przedstawicielem Wystawcy lub Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Odbiorcą marketingu, przechowujemy Twoje dane przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

Jakie prawa Ci przysługują?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: info@warsawhome.eu

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie?

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).